25.3.09

ဆုေတာင္း


ဆုေတာင္းတုိင္းသာျပည္႕မည္ဆုိပါက ေတာင္းဆုတစ္ခုေတာ႕ျပဳခ်င္ပါတယ္......နိဗၺန္မေရာက္မီ ျဖစ္ေလရာ လူ႕ဘ၀ဆက္တုိင္းဆက္တုိင္းခ်စ္ရေသာသူ၏ သံသယ ႏွင္႕စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွကင္းလြတ္ရပါလုိ၏။

1 comments:

mgnge said...

ဘာလုိ ့ဒုန္း ကိုယ္ေတြ ့ေၾကာင့္ေတာင္းတဲ့ဆုလား ငါေတြ ့ေၾကာင့္ေတာင္း တဲ့ဆု လားဂ်ာ..။